• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Rommelmarkt 2017

De Rommelmarkt, op 7 oktober in en om de Immanuëlkerk, heeft uiteindelijk circa €11.600 opgeleverd. Er moeten nog enkele nota’s binnen komen, daar is middels schatting wel rekening mee gehouden. Dit resultaat is aanzienlijk minder dan de vorige keer (oktober 2015), maar deze opbrengst is wel geboekt onder invloed van regen en wind, we mogen er derhalve dan ook best trots op zijn. De goede doelen die hiervan hebben geprofiteerd, waren er duidelijk blij mee, gezien de reacties van de Gouwebloem, Inloophuis Vluchtelingen, Vrienden van het Hospice en het Kofferproject IK-OK. Op bijgaande foto de vertegenwoordigers van de goede doelen met de cheques, die onlangs zijn overhandigd. We willen hier nogmaals alle vrijwilligers, sponsoren en andere instanties die hieraan hebben bijgedragen van harte bedanken. Tevens een welgemeend woord van dank aan alle bezoekers van de Rommelmarkt, die weer en wind hebben getrotseerd.

Ook dit jaar zal er weer door de 3 wijkgemeenten De Rank, Immanuёlkerk en Ontmoetingskerk een Kerstpakkettenactie op touw gezet worden. Deze actie zal plaatsvinden op zaterdag 16 december 2017.
Het merendeel van u weet al precies hoe de actie in zijn werk gaat maar voor de mensen die het nog niet weten hierbij een korte uitleg.

De bedoeling is dat vanuit elke gemeente er namen van families of mensen aangedragen worden die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat in deze actie NIET om mensen die het psychisch zwaar hebben of die bijvoorbeeld erg ziek zijn (geweest).Deze namen kunt u op een aangeleverd strookje schrijven. Het strookje kunt u na de kerkdienst in een doos stoppen welke in de kerk staat. De namen die u aandraagt hoeven niet per se mensen uit de kerk te zijn maar kunnen ook buren of kennissen zijn die een kerstpakket kunnen gebruiken.

Kerkdiensten

Zondag 17 dec 2017

St. Victorkerk
  • 17:00 pastor L. Everts, Advent vesper
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen
  • 16:30 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest

Zaterdag 23 dec 2017

Sporthal "De Dreef"
  • 14:00 Kerst=Feest (kids)
  • 19:00 Kerst=Feest (1e dienst), Anne-Marie van der Wilt