• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

 


Het project "naar een (t)Huis voor de Protestantse Gemeente Waddinxveen"
waarin visie en beleid wordt ontwikkeld voor de toekomstige
huisvesting van de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

We informeren u er graag over op deze pagina's van de website.

Om u weer een inkijkje te geven in het proces treft u hieronder een overzicht aan van de scenario’s die we globaal onderzoeken.

In de symbolen ziet u de kerkgebouwen terug. In de kleine letters eronder welke wijkgemeente van betreffende gebouw gebruik maakt in een bepaald scenario. DT staat dan voor Doortocht, de wijkgemeente die te zijner tijd vermoedelijk zal ontstaan door het samengaan van de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk.

Na het zomerreces zijn we als projectteam weer begonnen met de volgende fase van het project: wensen en mogelijkheden met elkaar laten confronteren. Wat is wel te realiseren en wat niet?

Er zijn zo’n 20 verschillende scenario’s in beeld waarvan we weten dat er maar één kan overblijven aan het eind van de rit. Maar welke? Daar gaat nog wel een paar maanden over heen van afwegen, aanpassen zodat het beter aansluit, voor welk bedrag kan dat, wat houden we onder de streep over enzovoort.

De gemeenteavond van 3 juli ligt achter ons (zie verslag en documenten).
Maar wat ligt er nu voor ons? Wat gaan we nu doen met al die gegevens?

Confronteren’ hebben we het maar genoemd: wensen en eisen leggen we tegenover de mogelijkheden van de gebouwen en financiële randvoorwaarden. Kunnen we dan wat niet past toch passend maken?

Het was verheugend te zien dat ook deze tweede gemeenteavond in het kader van het project zo goed bezocht werd. We schatten in dat er circa 175 gemeenteleden aanwezig waren.
De voorzitter van de AK opende de vergadering met het lezen van Psalm 84: ‘Gelukkig wie wonen in Uw huis’ en ging voor in gebed.

Projectvoortgang
Als eerste kwam Jan Boer aan het woord. Hij keek terug naar het schema waarin aangegeven staat wat er op welk moment moet gebeuren. Het project ligt op schema want eind juni moesten de werkgroepen, op basis van wat er uit hun onderzoek onder de gemeenteleden is voortgekomen, aangeven wat de wensen en de eisen zijn om als kerk te kunnen functioneren.

Op 3 juli was er de tweede, opnieuw goed bezochte gemeenteavond over het project "Naar een †huis voor de PGW". Klik hier voor het verslag van deze gemeenteavond.
De presentaties en achterliggende documenten treft u hier aan:

Voor alle gegevens geldt een bepaalde ‘voorlopigheid’. Met de kennis van nu en op basis van bepaalde aannames is dit het nu. Mocht het naar uw idee anders zijn, laat het ons dan s.v.p. weten.

Op 11 april 2019 heeft de eerste gemeenteavond van het project "naar een t(H)uis voor de PGW" plaatsgevonden.

Hieronder treft u de eerste Nieuwsbrief, de uitkomsten van de ambtsdragersvergadering van 20 maart en de uitkomsten van de 'brainstorm' van de eerste gemeenteavond op 11 april. 

Op het moment van schrijven is de eerste projectteamvergadering en de eerste ambtsdragersavond al geweest. We hebben veel informatie opgehaald om het plan van aanpak verder uit te werken en aan te scherpen. 

We zijn blij dat Arend Jan Smits, in het kader van zijn stage voor de opleiding tot kerkelijk werker, met zijn onderzoek een belangrijke bijdrage aan het project wil leveren. Als eerste gaat hij door middel van groepsinterviews in kaart brengen welke ‘dromen’ er zijn over de toekomst van de gemeente en ook hoe deze bijdragen aan de samenhang in de gemeente.

"Naar een (t)Huis voor de Protestantse gemeente te Waddinxveen".
De nieuwe naam voor wat we eerst het ‘gebouwenplan’ noemden. Naar een (t)Huis voor de gehele Protestantse gemeente te Waddinxveen.

 

In de afgelopen tijd hebben zich verschillende mensen aangemeld of zijn gevraagd voor de projectgroep en werkgroepen. Op 20 maart was er een vergadering voor de ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. Jan Boer (Kerkvitaal) gaf een toelichting op het plan van aanpak voor het gebouwenplan en we werden zelf ook aan het werk gezet. Het was een informatieve avond die een vervolg krijgt in de gemeenteavond op donderdag 11 april.