• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De werkgroep ZWO, samengesteld uit leden van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk maakt door diverse projecten en doelgerichte acties de gemeenteleden bewust van de taken, die de kerken hebben op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om de zorg voor solidariteit met mensen die lijden onder onrecht, armoede en (natuur)geweld.

In de praktijk vertaalt zich dit met ondersteuning van projecten op gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, hulp bij rampen aan vluchtelingen en werken aan eerlijke handel.

De werkgroep werkt aan themadiensten en de jaarlijkse actie Zendingsbalans. Voorts met inzameling van kaarten en postzegels en verkoop van zendingskalenders. In de 40-dagentijd wordt aan de kerkgangers een veertig dagenkalender verstrekt en spaardoosjes. De spaardoosjes worden in de dienst op Paasmorgen ingezameld.  

Klik hier voor informatie over de ZWO-groep van wijkgemeente De Rank