• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

De Algemene Kerkenraad heeft in de periode welke ligt tussen de vorige uitgave van Kompas en deze uitgave niet vergaderd. Woensdag 11 december is de vergaderdatum. Op de agenda staat, naast de voortgang van het project “Naar een (t)Huis voor de PGW” ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van Samenspraak. Over de inhoud van die vergadering zal in de Kompas van januari 2020 verslag worden gedaan.

Namens de Algemene Kerkenraad wil ik graag iedereen een rijk gezegend Kerstfeest toewensen. Het feest van de geboorte van onze Heer en Heiland. We kijken uit naar de feestelijke viering in de kerk, naar Kerst=Feest en andere bijeenkomsten. Daarna vieren we het feest over het algemeen met familie en/of vrienden. Mag ik u vragen om dan ook te denken aan mensen die dit feest in eenzaamheid doorbrengen. Misschien kunt u iemand uitnodigen. Hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal doen en niemand in eenzaamheid de kerstdagen behoeft door te brengen.

Gedicht  “strek je hand uit “ (dichter onbekend)

  1. Kerstfeest is ineens iets krijgen

    waar je niets voor hebt gedaan

    Het komt zomaar uit den hoge

    ’t raakt je als in dromen aan

    Het verandert alles in je,

    je weet niet wat er gebeurt

    als de hemel met een glimlach

    in zijn volheid openscheurt !

 

  1. Kerstfeest is het Kind ontvangen

    dat reeds eeuwen is beloofd

    Het is een geschenk van boven

    omdat God in jou gelooft.

    Daarom geeft Hij je het schoonste

    dat Hij in Zijn woning heeft

    opdat jij, bevrijd van schulden

     eeuwig met Zijn liefde leeft.

 

  1. Kerstfeest is het woord:” Hier ben Ik”

    ’t Is twee armen om je heen

    met de stem vanuit de hemel :

    “Kind, Ik laat je nooit alleen !

    Door Mijn Zoon kun je het weten

    dat vanuit een schaam’le stal

    al wat hunk’rend zucht naar vrede

    als herboren leven zal !

 

  1. Kerstfeest is een heel groot wonder!

    Grijp het met ontroering aan !

    maar blijf dan niet werk’loos wachtend

    bij die kleine kribbe staan.

    Strek je hand uit naar de hemel !

    reik haar naar je medemens !  

    toon dat Jezus ieder liefheeft,

    want dat is Zijn diepste wens !

 

Tot slot wensen we u allen een gezegend 2020 toe. Dat de zegen van God ons allen mag omringen.

 

Namens de Algemene Kerkenraad,

Ida Molenaar

Scriba