• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Januari 2020

Het is inmiddels 2020, maar zoals beloofd in de laatste Kompas van 2019 blikken we terug op de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 11 december 2019.

Een afvaardiging van Samenspraak: Theo van Leeuwen en Evalien de Haan, was onze gast. Samenspraak is een samenwerking van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap, de Remonstrantse kerk en de Immanuëlkerk (IK) en Ontmoetingskerk (OK). In 1992 is Samenspraak gestart en bestond toen uit een grote groep mensen. Helaas is door het wegvallen van mensen de groep steeds kleiner geworden. Ondanks dat is men nog steeds enthousiast om samen met de genoemde kerken activiteiten te organiseren. Samenspraak wil wel activiteiten organiseren, maar als er geen respons vanuit de kerken komt wordt het erg moeilijk. Samenspraak georganiseerd elk jaar in januari het gebed voor de eenheid van de kerk, de vespers in de Remonstrantse kerk, de boetedoening in Lijdenstijd en de grote kerstadvertentie in de plaatselijke krant. Bij de dodenherdenking zorgt Samenspraak voor bloemen namens de kerken in Waddinxveen.

Geconstateerd wordt dat veel mensen (kerken) met dezelfde activiteiten bezig zijn en min of meer langs elkaar heen werken. Samenspraak kan daar iets in betekenen en geeft aan dat het gesprek daarover in een breder kerkelijke verband gevoerd zou moeten worden. Het “wij” gevoel van de kerken samen, gaat de voorzitter van Samenspraak, de heer Van Leeuwen, zeer aan het hart.

Tweede punt van de vergadering was de voortgang van het project “Naar een (t)Huis voor de PGW”.

Jan Boer gaf uitleg over wat er achter de schermen gedaan is en welke vervolgstappen genomen moeten worden. Het is nog moeilijk te zeggen wat de uitkomst zal worden omdat met veel factoren rekening gehouden moet worden. Wat gaat er met De Rank en het Coenecoop College gebeuren? Welke invloed heeft het samengaan van Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk en wat zijn de financiële mogelijkheden van de gehele PGW? Geconstateerd wordt dat de visie op het geheel van de Protestantse Gemeente Waddinxveen geactualiseerd moet worden. De volgende AK vergadering wordt hier verder over gesproken. Deze en nog vele andere punten zijn van invloed op het advies dat aan de kerkenraden voorgelegd gaat worden. Het plan was dit advies in januari rond te hebben, maar gezien de complexiteit zal dit later worden. Uiteraard houden we u als gemeente zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang.

Na de beide hierboven genoemde onderwerpen kwamen de gebruikelijke agendapunten aan de orde.

Opvallend punt is dat door gebrek aan diakenen voor het College van Diakenen (CvD) besloten is dat, voorafgaande aan de AK vergaderingen, het CvD vergaderd in aanwezigheid van een lid van de AK. Deze persoon zal dan penningmeester moeten zijn zodat het tekenen voor betalingen gewaarborgd is. Wim van der Eijk neemt deze taak op zich.

Van beide Colleges (CvD en CvK) zijn de jaarrekeningen ingediend en goedgekeurd.

 

Tot slot willen we u graag wijzen op de actie Kerkbalans. Daarover leest u meer in het gedeelte van het College van Kerkrentmeesters en in de wijkberichten. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Zonder uw financiële bijdrage kan de kerk niet bestaan.

 

Ida Molenaar

Scriba