• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW) die samen in de loop van 2023 één gebouw aan de Groensvoorde 3 gaan gebruiken. Dat is kortweg wat het voorgenomen besluit inhoudt dat de Algemene Kerkenraad van de PGW de leden van ’t Spectrum en De Rank donderdag heeft toegelicht.

De fusie van Immanuelkerk en Ontmoetingskerk waardoor er één gebouw ‘over’ is, de hoge kosten voor het plegen van achterstallig onderhoud en noodzakelijke aanpassingen van twee gebouwen én de sloop van het huidige Coenecoop College waar De Rank haar diensten organiseert, geven een andere kijk op de toekomst van de PGW. Die visie is samengevat in het beleidsstuk ‘Heilzaam Present’.

Daarin verwoordt de Algemene Kerkenraad waarvoor zij de komende jaren met beide kerkenraden wil gaan én staan met het oog op de huidige én toekomstige generaties.

De keus voor Groensvoorde 3, het adres van de Ontmoetingskerk, is vooral een verstandelijke. Het gebouw is groter dan de Immanuëlkerk en biedt meer mogelijkheden om het aan de eisen van deze tijd en verduurzaming voor de toekomst aan te passen. Bouwkundige aanpassingen maken het gebouw multifunctioneel inzetbaar waardoor het naast de vieringen en het verenigingsleven van de twee wijkgemeenten voor derden, waaronder sociaal-maatschappelijke initiatieven, aantrekkelijk wordt om te huren.

Wat er op termijn met het gebouw van de Immanuëlkerk gaat gebeuren is nog niet bekend. De Algemene Kerkenraad is zich er terdege van bewust dat afscheid nemen van een gebouw waarin je zolang lief en leed met elkaar hebt gedeeld met verdriet gepaard kan gaan. Daarom verwijst zij leden van ’t Spectrum en De Rank die behoefte hebben aan een luisterend oor naar één van de predikanten of pastoraal ouderlingen in hun wijk.

Met het voorgenomen besluit om het gebouw aan de Groensvoorde 3 door beide wijkgemeenten als twee buren onder één dak te gaan gebruiken, beoogt de Algemene Kerkenraad geen fusie tussen ’t Spectrum en De Rank. Het zijn en blijven twee zelfstandige wijkgemeenten met elk een eigen profiel, eigen predikant, eigen diensten of vieringen en manier van gemeentezijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad om deze verscheidenheid te borgen en te faciliteren. Tegelijkertijd is het ook haar verantwoordelijkheid om inhoud te geven aan de zorg voor elkaar.

Na de leden van de wijkgemeenten ’t Spectrum en De Rank te hebben gekend en gehoord neemt de Algemene Kerkenraad medio juli het definitieve besluit. Pas daarna zullen vervolgstappen worden ondernomen en kan een planning worden gemaakt.