• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Voorganger         : ds. Johannes Tromp
Orgel                    : Sjaak den Heijer
Beamer               : Dick den Adel
Lector                  : Niels van Arkel
Techniek              : Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

Groet
V:     De Heer zij met u
G:    Ook met u zij de Heer
Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer
A:     die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:     ......., door Christus onze Heer.
G:    Amen. 

Inleidende lezing: Kolossenzen 3 vers 12 t/m 17
Kyriëgebed
Glorialied 146c, vers 1, 2 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Psalm 33
Zingen lied 156
2e Schriftlezing: Lucas 12, vers 32 t/m 40
Lied 761

Overweging           Stilte               Meditatief moment
Zingen Lied 848

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank - en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Collecte:  1. Care for family          2. Jeugd en gezin
Slotlied: 969

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 03737 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 14 aug 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur- v.d. Plicht en pastor M. Sonneveld, afsch...

Zondag 21 aug 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. P.L. de Jong, Rotterdam, RTW

Zondag 28 aug 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Heilig Avondmaal

Zondag 4 sept 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. mw. M. van Diepen, Reeuwijk

Zondag 11 sept 2022

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor Marina Sonneveld