• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

 

 

Welkom op de site van de wijkgemeente Ontmoetingskerk in Waddinxveen.

De wijkgemeente Ontmoetingskerk wil zich eerst even aan u voorstellen. Onze wijkgemeente vormt samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk en de wijkgemeente De Rank de Protestantse Gemeente te Waddinxveen.

Onze wijkgemeente wil zich laten kennen als een zorgzame en krachtige geloofsgemeenschap, met als motto Gods inspiratie delen, elkaar steunen en gelijkwaardig meedoen.

Dit jaar bestaat de Ontmoetingskerk 50 jaar. Reden om voor ons als wijkgemeente Ontmoetingskerk op deze plek van de website daar wat aandacht an te besteden. Het was in de 60’er jaren een unieke situatie voor ons land dat protestanten en rooms-katholieken samen een kerkgebouw gingen bouwen en gebruiken voor hun beider erediensten. Uiteraard heeft dat de nodige inspanningen en gesprekken gekost, maar op 30 en 31 augustus konden de beide kerkgenootschappen het kerkgebouw in gebruik nemen.

We willen uiteraard dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een jubileumcommissie bereidt voor het komend half jaar een aantal feestelijke momenten voor, zoals een cabaret-avond, een uitnodiging voor de buren van de kerk met een maaltijd, een middagdienst samen met de Victor-parochie en meer activiteiten. Na de dienst van 26 mei heeft u een ‘jubileumbrief’ ontvangen, waarin u kunt lezen welke activiteiten er in de loop van dit jaar zullen plaatsvinden. Deze jubileumbrief kunt u hier ook lezen.

Kerkdiensten

De gemeente komt samen rond de Bijbel, het boek dat al zo vele eeuwen mensen inspireert, het leven verdiept en vertelt van Gods stille omgang met mensen. We nemen daarbij onze eigen ervaringen mee, maar weten ons ook te staan in een lange geloofstraditie.

De wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen beginnen  tijdens de periode ‘zomertijd’ om 9.30 uur en tijdens de periode ‘wintertijd’ om 10.00 uur en worden wisselend gehouden in de Ontmoetingskerk,  Groensvoorde 3, en de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2. U vindt de diensten    in het kerkblad Kompas en op deze website.  

Tijdens de morgendiensten is er altijd kindercrèche in één van de zalen.

Leren en ontmoeten

Door de beide wijkgemeenten is een werkgroep ‘Verdieping’ ingesteld met de opdracht activiteiten te organiseren in het kader van toerusting van gemeenteleden en voor belangstellenden binnen en buiten de eigen wijkgemeente.  
Verder zijn er diverse gesprekskringen en groepen die zich buigen over religieuze dan wel maatschappelijke vragen.

Jeugdwerk

De Ontmoetingskerk heeft een eigen jeugdgebouw, dat naast de kerk staat: de Boemerang. Hier hebben jeugdactiviteiten hun plek, in samenwerking met de Immanuëlkerk.

Elk seizoen wordt geprobeerd een aantal aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor de jeugd waarbij soms ook gebruik gemaakt zal worden van de kerkzaal.

Tijdens de kerkdiensten is er voor de leerlingen van het basisonderwijs kindernevendienst onder de naam ‘Alles Kidz!’.

Elke 2e zondag van de maand is de dienst wat meer gericht op jongeren en jonge gezinnen en een paar keer per jaar zijn er ‘gezinsdiensten’, die door het gebruik van andere teksten, liederen en muziek meer gericht zijn op gezinnen met kinderen en jongeren.

Samenwerking

Onze wijkgemeente werkt intensief samen met de wijkgemeente Immanuëlkerk. Hierboven heeft u daar al enkele voorbeelden van kunnen lezen.

Sinds september 2018 vormen de beide wijkgemeenten een ‘combinatie’. Daardoor zijn een aantal samenwerkingsaspecten geformaliseerd en wordt één voorganger gezamenlijk gedeeld ten behoeve van het werken met en voor jeugd en jongeren. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst de beide wijkgemeenten samen één nieuwe wijkgemeente zullen gaan vormen.

Persoonlijk contact en pastoraal werk

Wij vinden het als kerkelijke gemeenschap belangrijk om met elkaar mee te leven  bij  hoogte- en dieptepunten van het leven. Om het persoonlijk contact te onderhouden is er in onze kerk een netwerk gevormd van ouderlingen, contactpersonen, predikant en pastor. Allen die zich met het bezoekwerk bezighouden, werken altijd onder de afspraak dat vertrouwelijke zaken ook vertrouwelijk blijven.

Gastvrije kerk

De wijkgemeente nodigt graag mensen uit om eens binnen te komen, tijdens een kerkdienst of op een ander moment. 
Zo is er iedere donderdagmorgen vanaf 10.30 uur gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, onder het motto ‘De kerk is open’.  De koffie staat klaar.

Elke 2e zondag van de maand is er een middag voor alleen gaanden die graag eens anderen willen ontmoeten voor een gesprek of een spelletje. Welkom in de hal van de kerk, tussen 14.00 en 16.00 uur

De kerk en de wereld

De diaconie ontvangt geld van kerkleden om hulp te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Het is daarbij niet belangrijk of die mensen tot de kerk behoren. Alleen de mate waarin nood wordt geleden is van belang. Het kan gaan om mensen heel dichtbij (in ons dorp) maar ook ver weg (werelddiaconaat).

Binnen de wijkgemeenten kennen we de taakgroep ZWO, die zich bezighoudt met wereld diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Hierbij worden een aantal projecten in verschillende landen gesteund.  

Actief

We willen als wijkgemeente Ontmoetingskerk een actieve gemeenschap vormen.  Er zijn ouderenmiddagen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor jonge ouders, een paar keer per jaar gemeentemaaltijden, een kampeerweekend . Voorts  zijn er de mensen die zorgen voor bloemen in de kerk, vervoer van mensen naar de kerkdiensten, beamer en geluid, administratie en beheer, kerkblad en website,  werk dat veelal achter de schermen gebeurt.

Voorts wordt met hulp van een flinke groep vrijwilligers het gebouw gebruikt of verhuurd voor verschillende activiteiten als lezingen, feestelijkheden als recepties,  concerten en andere bijeenkomsten.

De ‘rommelmarktcommissie’ organiseert jaarlijks een grote rommelmarkt en twee keer per jaar een boekenmarkt. De opbrengst is bestemd voor een aantal goede doelen en een deel voor de kerk.  

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze informatie contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de scriba (secretaris) van de kerkenraad:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uiteraard is onze wijkgemeente een ‘fairtrade gemeente’

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van de wijkgemeente Ontmoetingskerk staat aan de Groensvoorde. Groensvoorde nummer 1 is het jeugdgebouw de Boemerang en Groensvoorde 3 is het kerkgebouw.

Ontmoetingskerk 50 jaar

Enkele van belang zijnde momenten in het tot stand komen van de Ontmoetingskerk:

In het begin van de 60’er jaren bleek dat door de steeds verdere uitbreiding van de gemeente Waddinxveen ook het aantal kerkgangers groeide bij de kerkgenootschappen en er langzaam maar zeker ruimtegebrek ontstond. Zo moesten in de toenmalige Gereformeerde kerk, de Kruiskerk, op zondagochtend twee diensten gehouden worden na elkaar.

Kruiskerk
(met toren in 1960 gesloopt)

Kruiskerk na 1960

24 september 1964: Nadat in slechts enkele jaren een fors bedrag bijeen was gespaard, wordt een bouwcommissie ingesteld. Waddinxveense ondernemers van verschillende kerkelijke gezindten spreken elkaar bij bijeenkomsten van het I.C.W. (Industrieel Contact Wadinxveen). Ook over plannen voor kerkbouw wordt gesproken. In die gesprekken wordt het idee geopperd om mogelijk gezamenlijk te gaan bouwen. De Gereformeerde kerk was toen al gestart met voorbereidingen van de bouw van een nieuw kerkgebouw.

2 november 1964: De Gereformeerde kerkenraad benoemt een architect: L. Roggeveen te Waddinxveen. Daarna wordt overlegd met de gemeente over een stuk grond. De ‘stichting Dorpshuis’ had ook bouwplannen, maar in goed overleg werd de bestemming van de grond van deze stichting gewijzigd en toegewezen aan de Gereformeerde kerk voor de bouw van een kerk aan de Groensvoorde. Het Dorpshuis kreeg een andere plak aangewezen.
De contacten met andere kerkgenootschappen over nieuwbouw spitsen zich steeds meer toe op eventuele samenwerking tussen de Gereformeerd kerk en de Rooms-katholieke Victor parochie.

8 juni 1967: Leden van de bouwcommissie van de Gereformeerde kerk leggen in een gezamenlijk overleg de plannen uit aan het parochiebestuur. Met kleine stapjes lijkt er een samenwerking mogelijk, maar besluiten worden nog niet genomen.

31 oktober 1967: Pastoor Saulenn van de Victor parochie – hij werd de bouwpastoor genoemd – schrijft op 31 oktober 1967 (hervormingsdag!!) in een brief aan de Gereformeerde kerkenraad : “Samen één kerkgebouw is positief te waarderen om zo met elkaar vertrouwd te raken”.

2 november 1967: De ‘bouwpastoor’ gaat met bouwtekeningen naar de bisschop om de plannen te bespreken. De bisschop kan zich met de plannen verenigen, maar vraagt wel aandacht voor het belang van een goed liturgisch centrum. Er wordt afgezien van het eventueel plaatsen van knielbanken en van een kruiswegstatie, zoals gebruikelijk is in een Rooms-katholieke kerk.

16 november 1967: Ds Koekkoek gaat op bezoek bij pastoor Saulenn. Ze spreken o.a. over een gepaste inrichting van het liturgisch centrum voor beide kerkgenootschappen.

4 december 1967: Na vele uren overleg lukt het de Gereformeerde kerkenraad niet om tot een besluit te komen om inderdaad samen te gaan met de Victor parochie in één kerkgebouw.

2 april 1967: De bouw van de kerk wordt gegund aan bouwbedrijf Boogaerdt en Schmidt te Stolwijk. Er kan begonnen worden met de verdere voorbereidingen van de bouw door de Gereformeerde kerk.

6 april 1968: De eerste paal wordt geslagen door ds. Snoey. Er is op dat moment nog alleen sprake van een Gereformeerd kerkgebouw met als eigenaar de Gereformeerde kerk van Waddinxveen.

6 mei 1968: Het besluit is genomen. De Gereformeerde kerkenraad gaat met grote meerderheid akkoord met samenwerking met de Victor parochie om gezamenlijk één kerkgebouw te gaan gebruiken. Op 16 mei 1968 wordt dit per brief bevestigd aan het parochiebestuur. Natuurlijk moeten er nog de nodige zaken worden geregeld, met name de inrichting van het liturgisch centrum. Een werkgroep gaat zich met dat laatste bezighouden.

24 februari 1969: De Aktie van samenwerking tussen de Gereformeerde kerk en de Victor parochie wordt met instemming van het bisdom getekend. Daarna moeten afspraken worden gemaakt voor de eigendoms-, en beheerstructuur.

Rechts zittend bisschop Jansen en naast hem ds. Koekkoek, staande
in het midden ds. Modderaar en pastoor Saulenn

Er wordt overeenstemming bereikt over de inrichting van het liturgisch centrum. Preekstoel en altaar (avondmaalstafel) – voor ieder van de kerkgenootschappen met belangrijke symbolische betekenis - worden op gelijke hoogte gehouden om daarmee de gelijkwaardigheid aan te geven. Er komt in de muur vastgezet een tabernakel om voor de Rooms-katholieke dienst de hostie in te kunnen bewaren, op het liturgisch centrum komt een Maria beeld, maar door daar wielen onder te zetten, kan dat worden weggereden als dat gewenst wordt.

24 april 1969: De ‘Stichting Ontmoetingskerk’ wordt opgericht, later bekend onder de naam STOK. Beide kerkgenootschappen participeren in deze stichting, die het gezamenlijk eigendom heeft en het beheer gaat regelen. Juridisch blijft de Gereformeerde kerk nog eigenaar van grond en het gebouw, omdat de belastingdienst weigert ontheffing van overdrachtsbelasting te verlenen voor het overdragen van de helft van het gebouw aan de Rooms-katholieke kerk.(zie hieronder 1983)

30 en 31 augustus 1969: De sleutels worden overgedragen aan de beide kerkgenootschappen en diezelfde dag wijdt bisschop Jansen van Rotterdam tijdens een Rooms-katholieke eredienst het gebouw in. De dag er na houdt de Gereformeerde kerk haar eerste dienst in het gebouw. Voorganger was in deze dienst ds. Koekkoek. Thema van de preek was ‘Geen bouwstop’.

3 september 1969: Op 3 september wordt het orgel feestelijk in gebruik genomen met een concert van Feike Asma. Het orgel is gebouwd door ‘Pels en Van Leeuwen’.

1983: Pas in 1983 kan de helft van het gebouw juridisch worden overgedragen aan de Rooms-katholieke kerk, mede dankzij de inspanningen van notaris In ’t Hol en zijn overleg met de belastingdienst.

Rond 2000: Rond de eeuwwisseling loopt het aantal kerkgangers terug. De Gereformeerde kerk verkoopt in 1992 de Kruiskerk en trekt zich terug op de Ontmoetingskerk. De Victor parochie besluit de Ontmoetingskerk af te stoten en zich terug te trekken op de Victorkerk. Dit betekent dat de Gereformeerde kerk de Rooms-katholieke kerk moet uitkopen om het gebouw te kunnen behouden.

2009/2010: De Gereformeerde kerk wordt eigenaar van het gehele kerkgebouw. Voor ouderen worden er nog steeds eens per maand Rooms-katholieke diensten gehouden.

2010: De Gereformeerde kerk vormt met de Immanuëlkerk en de Rank de ‘Protestantse gemeente te Waddinxveen’ en wordt de wijkgemeente Ontmoetingskerk

30 augustus 2019: De Ontmoetingkerk bestaat 50 jaar. Dat laat de wijkgemeente Ontmoetingskerk uiteraard niet zo maar voorbij gaan. Van 12 mei tot ca. 1 december zullen er op meerdere momenten activiteiten zijn in het kader van dit jubileum. Via ‘Nieuws’ op deze site, het kerkblad Kompas en op andere manieren zal de jubileumcommissie daarover regelmatig met informatie komen.

Kerkdiensten

Zondag 17 nov 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 24 nov 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. H.G. van Viegen
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 1 dec 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW

Zondag 8 dec 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, Gezinsdienst