• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

FOKUSI
Wij hebben u al eerder geïnformeerd over het programma FOKUSI. De GZB is in 2020 een programma gestart om Albanese en Kosovaarse kerken te ondersteunen middels trainingen. De islam is in beide landen de heersende godsdienst. Dit programma wordt in de Albanese taal FOKUSI genoemd. Aad is zoals u weet o.a. coördinator van dit programma, waarvoor een twaalftal kerken is geselecteerd om aan deel te nemen. FOKUSI kent een zestal doelen;

1. Geloofsgroei, missionair gemeente zijn, diaconaat;
2. Jeugd;
3. Leiderschap;
4. Community;
5. Financiën;
6. Uitwisseling Nederlanse kerken met kerken in Albanië/Kosovo.
Een overzicht van het FOKUSI programma en de activiteiten is te zien op de website www.fokusi.ai en de Facebook pagina FOKUSI.

Partnerschap tussen Nederlandse kerken en kerken in Albanië/Kosovo
Een belangrijk onderdeel van dit programma is het koppelen van Nederlandse kerken aan Albanese/Kosovaarse kerken. Omdat in beide landen de kerken vaak zeer klein en kwetsbaar zijn
wordt er geprobeerd 1 Nederlandse kerk te koppelen aan 3 kerken in Albanië/Kosovo. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat een Albanese/Kosovaarse kerk ophoudt te bestaan door emigratie of interne conflicten.
Het gaat daarbij in de eerste plaats om inhoudelijke uitwisseling, bemoediging, gebed enz. Uiteraard is het ook mogelijk om financiële ondersteuning te geven voor het programma, maar dat moet niet op de voorgrond staan. Als het teveel over financiën gaat, kom je heel snel in een ongelijke verhouding, waarbij de rijke Nederlandse kerk vooral geld aan het inzamelen is voor de armere kerken in Albanië en Kosovo. Natuurlijk kan men financiële hulp goed gebruiken, maar geld moet niet het enige zijn in het contact. Geld kan de relatie ook vaak ernstig vertroebelen.  
 
Inmiddels is 1 Nederlandse partnerkerk gevonden, namelijk Hervormde gemeente Krimpen a/d Lek. Zij zullen partneren met 3 Albanese kerken in Bathore, Katjel en Berat. De Nederlandse kerken zullen goed worden begeleid door een relatiebeheerder van de GZB en door Aad van der Maas, als zendingswerker. 
Inhoudelijke uitwisseling kan bijvoorbeeld plaatsvinden in diverse vormen zoals, Gebed voor elkaar, uitwisseling van foto’s en beeldmateriaal om elkaar te leren kennen, online contacten voor
doelgroepen als jeugd, jongeren etc., interculturele Bijbel studie en nog veel meer. 

Video in de dienst van 31 januari
Op zondag 31 januari was de diaconale collecte bestemd voor de uitzending van de familie Van der Maas. Aad heeft weer een korte video gemaakt die in de dienst werd getoond. Klik hier (of kijk hieronder) voor deze korte video.

Stand van zaken fondsenwerving
De eindstand van 2020 is het prachtige bedrag van € 26.684,- Dank u hartelijk voor uw giften!

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u hier op de websites. 
Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. 

Gebedsmail
Lees hier de meest recente gebedsmail van Aad en Dineke van de Maas.

De Thuisfrontcommissie

Bijbelstudie bijeenkomst door Aad in Albanië