• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Omdat De Rank gelukkig nog steeds nieuwe gemeenteleden en gasten mag verwelkomen is het goed terug te blikken en hernieuwd kennis te maken met het werk van de familie Van der Maas in Albanië. Het is bijna 4 jaar geleden dat de familie van der Maas vanuit onze gemeente werd uitgezonden naar Albanië.

Op zondag 2 juli 2017 preekte ds. M.J. Zandbergen uit Handelingen 11,13 en 14. In de preek werd benadrukt wat een uitzending betekent voor de wijkgemeente de Rank. De familie van de Maas, bestaande uit Aad, Dineke en hun kinderen Chris (2002) en Jos (2006) is eerder uitgezonden geweest naar Ghana van 2004 tot 2010. Aad heeft een achtergrond op het gebied van theologie en onderwijs en Dineke in de gezondheidszorg en hulpverlening.

Namens de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) werd de uitzending verricht door directeur ds. J.P. Ouwehand. Voordat de familie zich aan hun taak kon wijden moesten Aad en Dineke een maandenlange opleiding op het gebied van taal, cultuur en o.a. veiligheid volgen. Half juli 2017 verhuisde de familie naar een huis in Tirana en konden Chris en Jos naar de Christelijke Internationale School in de nabijheid van hun woning.

De initiële kerntaken van Aad waren het verder opbouwen van de Protestantse kerk in Albanië en het geven van theologisch onderwijs. Aad kende Albanië al, in die zin dat hij in de jaren ’90 van de vorige eeuw al in het land werkzaam was. Dineke geeft o.a. Engelse les bij “Alo Mik”. Aad bouwt zijn werkzaamheden uit met het programma FOKUSI (www.fokusi.ai) , waarvan hij coördinator is. Voor dit programma is een twaalftal kerken geselecteerd om aan deel te nemen. FOKUSI kent een zestal  doelen; 1. Geloofsgroei, missionair gemeente zijn, diaconaat; 2. Jeugd; 3. Leiderschap; 4. Community; 5. Financiën; 6. Uitwisseling Nederlandse kerken met kerken in Albanië/Kosovo.

Aad geeft daarnaast les op de International School of Theology and Leadership Albania Bijbelschool. Hij zal beginnen met lessen over het Nieuwe Testament, daarna over Diaconie en vervolgens Wereldgodsdiensten. Vanuit Tirana werkt Aad ook als GZB regio coördinator voor een deel van Oost-Europa, met name Bosnië, Kroatië, Tsjechië en Albanië. Hij bezoekt regelmatig de GZB zendingswerkers in die landen. 

Chris is in 2020 na het afronden van zijn middelbare school naar Nederland teruggekeerd. Hij studeert nu Bouwkunde aan de TU Delft. Jos is intussen 14 jaar en Aad en Dineke hebben zich verdiept in zijn studiemogelijkheden. Wanneer Jos zijn opleiding in Albanië blijft vervolgen kan hij pas op zijn 18 e een diploma halen wat vergelijkbaar is met een HAVO diploma. Een mogelijkheid is om via de wereldschool, online HAVO te volgen, maar Jos is hier geen kind voor en heeft graag mensen om zich heen. Na hierover veel met elkaar te hebben nagedacht en ervoor te hebben gebeden is besloten in het belang van Jos om zijn HAVO in Nederland op de Driestar te vervolgen. Intussen wonen Chris, Dineke en Jos sinds 17 mei jl. weer samen in hun huis aan de Linzenakker 42 te Waddinxveen. Aad is verhuisd binnen Tirana naar een andere woning en zal waar zijn werk dat toelaat Nederland aandoen om te werken en zijn gezin te bezoeken.

Blijf het werk steunen
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gaat het zendingswerk van de familie van der Maas door. De roeping van hun werk en de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Dineke, Chris en Jos wonen weer in Nederland en gelukkig heeft Dineke parttime werk kunnen vinden als ambulant hulpverlener bij Agathos Thuiszorg. Desalniettemin hebben zij u nog steeds hard nodig om het werk in Albanië en de regio te kunnen voortzetten. We willen u vragen om de familie van der Maas naast uw gebeden ook financieel te blijven steunen. Als u nog geen donateur bent willen wij u vragen dit alsnog te worden. Wij zoeken nog veel donateurs die het werk van Aad mogelijk maken! Een éénmalige bijdrage is welkom, maar structurele donateurs zou nog mooier zijn. Dit hoeft niet een groot bedrag te zijn, veel mensen die een kleine bijdrage leveren zijn ook belangrijk. Maandelijks, jaarlijks. Wat u wilt. Voor meer
informatie hierover neem contact op met de penningmeester van de TFC, René Tromp.

Stand van zaken fondsenwerving

Op moment van schrijven is er € 13.313,- toegezegd, waarvan we € 8.213,- hebben mogen ontvangen. Dank u hartelijk voor uw giften om zodoende het werk van Aad van der Maas in Albanië mogelijk te maken.

Betrokkenheid vanuit De Rank 
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u hier op de website en op gzb.nl/famvdmaas
Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”.

De Thuisfrontcommissie
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.