• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Het is zover: Het projectteam heeft het advies klaar en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Eerlijk gezegd was het nog een hele bevalling om zo ver te komen dat ieder projectteamlid zich in de tekst van het advies kon vinden. De Algemene Kerkenraad gaat zich nu over het advies buigen en heeft daarvoor ook het advies van het College van kerkrentmeesters nodig.

De eerste weken van 2021 zullen dus in het teken staan van het beraad over het advies. De verwachting is dat de Algemene kerkenraad en het College van kerkrentmeesters wel op een lijn komen, waarna de wijkkerkenraden zich erover buigen.

Na een voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad wordt u als gemeenteleden daarover geïnformeerd en zult u naar uw reactie worden gevraagd. De wijze waarop zal mede bepaald worden door de dan geldende coronamaatregelen.

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning hebben we nu bijna een jaar vertraging opgelopen. Bij stukjes en beetjes hebben we u daarover geïnformeerd maar het lijkt ons goed om een en ander nu op een rij te zetten. Want uw geduld is wel heel erg op de proef gesteld. We beginnen dan even bij de gemeenteavond op 3 juli 2019 waar we u informeerden over de stand van zaken: we toonden plaatjes van de financiële prognoses (er moet wat gebeuren!) en de oogst van de wijkwerkgroepen die zij aan wensen uit de wijkgemeenten hadden opgehaald. Verder werd informatie gegeven over een eerste analyse van de gebouwen.
Na de zomervakantie van 2019 hebben we de mogelijkheden in de vorm van zo’n 23 scenario’s op een rijtje gezet, variërend van ‘alles bij het oude laten’ tot ‘alles verkopen en een nieuwe kerk bouwen’ en alles er tussen in. We hebben bij elk van de scenario’s gekeken in hoeverre deze aan de wensen vanuit de wijkgemeenten konden voldoen en een financiële doorrekening gemaakt. Het overzicht daarvan hebben we ook als ‘tussenstap’ gepresenteerd aan de Algemene Kerkenraad.

Maar toen kwamen er ook vragen naar boven hoe de financiële huishouding van de Protestantse Gemeente Waddinxveen nu in elkaar steekt. Wie is waar verantwoordelijk voor? Die vraag hebben we aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
Feitelijk was vast te stellen dat met de integratie van De Rank alle vermogen en vastgoed van de PGW op een hoop terecht is gekomen, waarbij De Rank weliswaar geen vastgoed heeft ingebracht, maar wel al haar vermogen. In die zin was het ‘een huwelijk in gemeenschap van goederen’.
Tegelijkertijd is toen wel afgesproken dat elk van de drie wijkgemeente de komende tien jaar ‘z’n eigen broek op moest houden’, oftewel moest zorgen dat inkomsten en uitgaven per wijkgemeente in balans waren. Maar deze afspraken waren meer bekend van mondelinge overlevering in een kleine groep van betrokkenen, dan dat deze netjes op papier zijn gezet en breed zijn gedeeld.

Daarbij is ondertussen die tien jaar voorbij en waren er geen nieuwe afspraken. In dit kader werd ook de kerkorde erbij gepakt hoe een en ander formeel geregeld diende te worden. Al met al lag er toen een flinke berg huiswerk voor de Algemene Kerkenraad. Dat is wel voortvarend opgepakt, maar mede door de coronamaatregelen waren er heel wat maanden verstreken voordat het projectteam antwoord kreeg op hun vraag naar de financiële spelregels voor de toekomst.

Intussen speelde op de achtergrond de onduidelijkheid van de mogelijkheden om als wijkgemeente in de toekomst gebruik te kunnen maken van het nieuwe schoolgebouw van het Coenecoop College. Niet alleen de planning van de nieuwbouw verschoof telkens, ook de inhoud van de plannen wisselde nogal eens. In eerste instantie leek het doorgaan op de oude voet in het nieuwe Coenecoop College mogelijk en werd zo meegenomen in de scenario’s en de afweging daarvan. Want naast dat het mogelijk was, is natuurlijk de vraag of het wenselijk is. In een volgend stadium nam de onzekerheid toe.
De directie van het Coenecoop College gaf duidelijk aan het onderwijsconcept sowieso leidend zou zijn en niet de wensen van de huidige huurders. En in dat onderwijsconcept is ook nadrukkelijk nagedacht over een schoolgebouw met per afdeling een kleine aula, in plaats van een grote. En daarin was er dus geen ruimte voor een wijkgemeente om er kerkdiensten te houden. Later bleek dat men had gekozen voor één aula, en zouden we dus weer terecht kunnen. Ware het dat in onderlinge gesprekken wel helder werd dat dit ook van de PGW, naast een geïndexeerde (dus flink hogere) huurprijs een investering zou vergen in verband met ruimte voor het opbergen van liturgisch meubilair en eventueel eigen stoelen voor ruim €2.300 per vierkante meter.
Weer later in het proces werd de inrichting van de aula bekend: naast een klein vlak gedeelte een
gigantisch ‘trap’ met honderden ‘zitplaatsen’. De plaatjes zien er prachtig uit, maar naar oordeel van het
projectteam is het niet geschikt voor het houden van kerkdiensten.

Een ander aspect wat op de achtergrond speelde was het samengaan van de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. Ook die planning is nogal eens aangepast en speelde mee in de vraag: Willen we nu eerst de wijkgemeenten laten samengaan, of gaan we eerst het gebouwenbesluit samen nemen, of laten we dat samenvallen in één besluit met ook één gemeenteavond (per wijkgemeente). De uitkomst is ondertussen bekend, maar het was nog wel eens ‘stuivertje wisselen’ in
de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad.

Weer terug naar de Algemene Kerkenraad die eerst een visie wilde ontwikkelen voordat over financiële
spelregels kon worden gesproken. Het nadenken daarover zal uitlopen op een nieuwe beleidsplan waarvan de contouren ondertussen helder zijn. We schreven al dat de Algemene Kerkenraad steeds werd geïnformeerd over de stappen van het projectteam en dus ook op de hoogte was van de scenario’s inclusief de financiële consequenties. Vlak voor de zomervakantie van 2020 vielen de
puzzelstukjes eigenlijk vanzelf in elkaar: Als dit onze kaders zijn, dan is dit het beste scenario.

Omdat toen de directie van het Coenecoop College helderheid wilde hebben was er geen tijd om het te laten ‘overzomeren’. Dan gaan we het zo doen! Dat was wel even slikken voor het projectteam: Je vraagt om financiële spelregels en krijgt nieuwe kaders en een scenariokeuze van de Algemene
Kerkenraad. Is het projectteam dan nog wel nodig? Was de voorlopig informatie die we de Algemene Kerkenraad hebben gegeven blijkbaar genoeg? Hoogste tijd voor een gezamenlijk overleg.

Het projectteam kon weer verder om na te denken over een verdere uitwerking en dat ging procesmatig niet van een leien dakje. Want we willen naar een nieuw ‘(t)Huis voor de PGW’, maar als je uitgaat van het huidige bezit, is het lastig om dat voor iedereen als een nieuw thuis te laten voelen. Dat steekt ‘m heel nauw en vraagt ook onderling vertrouwen: ‘Als dan eenmaal de keuze is gemaakt, kan ik er dan ook op vertrouwen dat bij de uitwerking de wensen vanuit alle wijkgemeenten worden meegenomen en eerlijk afgewogen?’

Ondertussen sudderde bij een aantal projectteamleden nog steeds ook de onvrede over de nieuwe kaders van de Algemene Kerkenraad, waardoor veel mogelijke scenario’s bij voorbaat afvielen. Diverse extra overleggen werden gepland.

Uiteindelijk zijn we gekomen tot een eensluidend advies: ‘Als dit de kaders van de Algemene Kerkenraad en van het College van kerkrentmeesters zijn, dan achten we dit scenario, omgeven met een aantal randvoorwaarden en aanbevelingen, als de beste optie’.
De Algemene Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters buigen zich nu over het advies.

We begrijpen best dat u meer geïnteresseerd bent in wát dit advies dan is dan naar bovenstaande verhaal, maar u hebt wel recht op dit verhaal en het leek ons goed dit met u te delen. Dan kunnen we ons in het vervolg meer concentreren op de inhoud dan op het proces.

Wordt vervolgd!

Opnieuw hieronder dit bericht mijn contactgegevens. Schroom niet om te reageren.
Jan BoerDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-11111538