• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 

Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het goede leven. Hoe ziet dat eruit? 

De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel).
Dit raakt aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 

Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en godsdiensten naast elkaar worden geplaatst.
Het tweede gebod raakt aan de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en persoonlijk geloofsleven met ons meedragen.
Het vijfde gebod raakt aan de moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit.
Het zevende gebod betreft actuele vragen rondom seksualiteit en gender. 

We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk hebben we de overtuiging dat we vanuit de  schriften – en op deze avonden in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem kunnen laten klinken.

Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt:
19.30 – zaal open, toegang vrij
20.00 – opening
20.05 – lezing
20.50 – pauze
21.10 – vragenbespreking
22.00 – sluiting

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding.


Avond 1 [5 oktober ‘22] Goden van deze eeuw
Over het 1gebod, ds Lucas van der Veen

Christelijke geloofsuitspraken worden meer en meer als een probleem ervaren. Niet-christenen geven aan dat ze moeite hebben met onze waarheidsclaims. Christenen, zeker die van een jongere generatie, durven nog wel te zeggen ‘ik geloof’, maar niet ‘dit zou iedereen moeten geloven’. God is richting zijn volk heel duidelijk: ‘Ik ben de Enige. Geef Mij alle eer. Ieder moet Mij eren.’ Hoe doen we dat in deze tijd in deze snel veranderende wereld? Het is volstrekt niet vanzelfsprekend om ook maar een god de eer te geven in onze
samenleving. Ondertussen wijden we ons allemaal wel toe aan één of meerdere afgoden die we natuurlijk niet zo noemen. Hoe neutraal is het om bijvoorbeeld je voorspoed, je volk of jezelf te verheerlijken? Afgoderij in de Bijbel raakt rechtstreeks aan ons leven vandaag waarin we Jezus willen navolgen.


Avond 2 [24 november ‘22] Jouw God, mijn God?
Over het 2gebod, ds Egbert Brink

Diep in ons huist een fabriek waarin wij beelden van God creëren (Calvijn). Maar doen wij met die voorstellingen de levende God ook recht? Bijvoorbeeld als Hij wordt voorgesteld als een altijd begripvolle vader die de armen om je heen slaat en op schoot neemt. Of als Hij wordt voorgesteld als de hoogste Rechter  die je op grote afstand houdt. Godsvoorstellingen kunnen diepe invloed hebben. In de Bijbel worden verschillende beelden van God gegeven. Hij is onnoemelijk veelzijdig als een schitterende diamant. 
Hij wordt vergeleken met een vader, een moeder, maar ook met een krijgsheer, een adelaar, een rots, een verterend vuur, een leeuwin of berin, een herder, een pottenbakker… etc. Hoe gaan wij met deze voorstellingen om? En is er ruimte om nog steeds nieuwe beelden van God te ontwikkelen? Of zouden wij ‘de beelden van de leken’ nog steeds moeten afwijzen?
 


Avond 3 [15 februari ‘23] Ons autoriteitsprobleem
Over het 5gebod, ds Willem Maarten Dekker

Het vijfde gebod zegt: ‘Eer uw vader en moeder’. Vanouds heeft de kerk gezegd dat dit gebod niet alleen van toepassing op het gezin, in de relatie tussen ouders en kinderen, maar ook op de school, de kerk, de staat. Zonder ordening, zonder gezagsstructuur kunnen we niet. Kinderen moesten hun vader gehoorzamen, burgers de politieagent, scholieren de leerkracht, gelovigen het kerkelijk ambt, en ook de ambtsdragers van de staat (Tweede Kamerleden en ministers, enz.) hadden gezag. Al deze autoriteiten staan echter onder druk. Al geruime tijd hebben we in onze samenleving te maken met een autoriteitsprobleem: de vaderfiguur ontbreekt of wordt niet meer zo gerespecteerd. Anderzijds klinkt ook geregeld de roep om een ‘sterke man’ die de problemen voor ons oplost. Wat is hier aan de hand? Hoe kan het christelijk geloof ons helpen om toe te groeien naar een nieuwe vorm van autoriteit, die werkelijk heilzaam is voor iedereen?

 


Avond 4 [19 april ‘23] Seksuele diversiteit
Over het 7gebod, ds Harald Overeem

Met het zevende gebod begeeft de Bijbel zich op het terrein van de relatie tussen man en vrouw. In navolging van dit gebod – en van andere Schriftpassages – heeft de kerk het huwelijk en de huwelijkstrouw altijd hoog gehouden. Dit ideaal is niet ‘zomaar een gebod’, het ligt verankerd in wie God zelf is en wat Hem voorstaat met het goede leven. In onze cultuur zijn andere relatievormen gewoon geworden. Meer nog, ook onze ideeën over man en vrouw zijn, zijn aan het wankelen gebracht. Velen zeggen, wat man/mannelijk of vrouw/vrouwelijk is, is vooral cultureel bepaald.
We horen verhalen van mensen die zeggen dat zij weliswaar in het lichaam van een jongen geboren zijn, maar zich een meisjes voelen. We zien iets van hun worsteling, ook (of juist) wanneer zij hierin een weg met God willen gaan. Hoe klinkt in de wirwar van deze ingewikkelde thematiek het eigene van de Bijbelse stem?

 

Kerkdiensten