• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 25 nov 2018

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
Immanuëlkerk
  • 10:00 pastor M. Lems-Groeneweg
De Rank
  • 10:00 Ds. mw. L.H. Kansen-Brasz, Amersfoort (Gedachteniszondag)
  • 18:30 Ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam

Zondag 2 dec 2018

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
De Rank
  • 10:00 Ds. mw. E.L. van Schie-Hofman, Gouda (1e Advent)