• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken via https://www.youtube.com/c//HHGWaddinxveenenOmstreken
te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11114 (Immanuëlkerk)

Voorganger   : Ds. Tinus Gaastra
Orgel              : Anton Lok
Beamer         : Cor Bouwman
Lector            : Francisca van Vark

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Moment van stilte
Aanvangslied 119, vers 14 en 34

Groet
V: De Heer zij met u
G: Ook met u zij de Heer
Bemoediging en Drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: ......, door Christus onze Heer
G: Amen

Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
Opmaat naar gloria
Glorialied: 150a, vers 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Lied 224

1e Schriftlezing: 1 Samuël 16 vs 1 t/m 13
Lied 319, vers 1, 2 en 3
2e Schriftlezing: Marcus 10, vers 46 t/m 52
Lied: 534, vers 1 en 2

Overweging             Stilte               Meditatief moment
Lied: 534, vers 3 en 4
Kinderen komen terug uit Alles Kidz

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden en stil gebed.

DIENST VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Nodiging
Lied: 391, vers 1 t/m 3 (De diakenen maken de tafel van de Heer klaar)
De vredegroet
Tafelgebed
V:        De HEER zij met u en jullie.
A:        ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
V:        Heft uw harten omhoog
A:        WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
V:        Brengen wij dank aan de HEER, onze God
A:        HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
V:        U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door Jezus Christus,
           onze Heer, en zingen wij U toe, ons lied van lof en liefde:
Lied: 412, vers 1
V: Gezegend bent U om de Zoon van Uw liefde.........
.......Blijf dit altijd doen om niet te vergeten dat Ik bij jullie was en altijd bij jullie zal zijn.
A:ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. MARANATHA.
V: Daarom breken en delen wij dit brood en drinken wij van de wijn.......
........ bidden wij het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd:    
A:      ONZE VADER
Instellingswoorden
Delen van brood en wijn
Dankgebed

Slotlied: 378, vers 1 t/m 4
Zending en zegen

Collecte:
1e: Care for Family; 2e: Algemeen onderhoud.

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 037 37 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 12 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
  • 15:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest

Zondag 19 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Vrijdag 24 dec 2021

Immanuëlkerk
  • 21:30 ds. T. Gaastra
De Rank
  • 18:30 Kerst = Feest