• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Thema: “De sprong naar Europa

Voorganger:     ds. Frans Bos
Orgel:                Anton Lok
Lector:              Joke Fiere
Beamer:           Joost van Viegen
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied 209

Groet
V:     De Heer zij met u
A:     ook met u zij de Heer

Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de levende God,
A:     die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:     …….., door Christus onze Heer.
A:     Amen.

Inleiding op de dienst  “De sprong naar Europa
Samenzang antifoon, lied 703
Samenzang Psalm 27: 1, 2 en 3
Samenzang antifoon, lied 703

Kyriegebed
Samenzang lied 299j

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: “ELB 456
Kinderen gaan naar Alles Kidz

Lezing uit het eerste testament: Psalm 87
Samenzang lied 967: 1
Evangelielezing: Handelingen 16: 4-15
Samenzang lied 967: 4 en 6

Overweging            Stilte               Meditatief orgelspel
Samenzang lied 969

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte: 1. Pioniersplaats Triangel    2. Pastoraat & Eredienst
Kinderen komen terug uit Alles Kidz
Slotlied 837: 4

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 16 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. F. Bos, Waddinxveen

Zondag 23 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. A. ter Schuur-van der Plicht, Gezinsdienst

Zondag 30 juni 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. mw. C. Groenendijk, Maarssen

Zondag 7 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 14 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 pastor M. Sonneveld

Activiteiten