• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Sinds een aantal jaren groeit de wijk Triangel explosief. Het uiteindelijke doel is een wijk van plm. 2700 huizen. Ter vergelijking: de wijk Zuidplas telt 2400 woningen.
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, “Heilzaam Present” wordt al gesproken over de rol van onze gemeente(n) in de wijk Triangel.

Samen Triangel is een interkerkelijk initiatief van verschillende Waddinxveense geloofsgemeenschappen waarbij we vanuit een gezamenlijk “geloofs-DNA” werken en niet interveniëren in al bestaande initiatieven van kerken en gemeenten. Dit is geen geringe klus en om die reden is het voorstel aan de kerken en gemeenten gedaan om in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een zogenaamde “Pioniersplek” te creëren.


Door een visieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van (bijna) alle Waddinxveense kerken en gemeenten is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in de diverse raden wordt besproken. Daarin wordt uitgelegd welke betrokkenheid wordt gevraagd van elke kerk/gemeente.Ook wordt financiële ondersteuning gevraagd voor een periode van 3 tot 6 jaar.

Voor alle informatie over Samen Triangel verwijzen we u naar deze pagina's op de website.