• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

De behoefte aan samenwerking tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde Immanuëlkerkgemeente te Waddinxveen werd eind jaren tachtig geformaliseerd in een Stappenplan 1987 – 1992. Doelstelling van dit 5-jarenplan was: “In een tijdsbestek van 5 jaar te komen tot een intensieve samenwerking tussen beide kerken.”

In dit plan ging men er vanuit dat

  • in 1990 de catechese gezamenlijk zou worden gegeven;
  • het jeugdwerk volledig geïntegreerd zou zijn;
  • volledige samenwerking tussen diaconieën en zending (ZWO);
  • er een aanvang zou worden gemaakt met gezamenlijk pastoraat.

Het heeft allemaal wat langer geduurd. Er is indertijd geen tweede 5-jarenplan opgesteld. In de negentiger jaren heeft een Samen Op Weg Raad (SOW-Raad) bestaande uit vertegenwoordigers van beide kerkenraden, gesteund door een aantal werkgroepen, er voor geijverd om de samenwerking tussen de beide kerken verder te intensiveren. Dit heeft per 1 januari 1998 geresulteerd in het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij een Beperkte Federatie Kerkenraad ( BFK ) werd ingesteld. Alle activiteiten, die gezamenlijk konden worden uitgeoefend werden door de afzonderlijke kerkenraden aan de BFK overgedragen.

Aan het eind van de negentiger jaren ontstaat een nieuwe loot aan de Hervormde stam in Waddinxveen. Een aantal mensen  uit de Centrale Hervormde Gemeente Waddinxveen richt de Stichting “De Rank” op. Deze groep vindt kerkelijk onderdak bij de Hervormde Immanuëlkerkgemeente en op 8 september 1998 vindt inkadering plaats. De officiële naam luidt: Confessioneel Hervormde Gemeenschap ‘De Rank’. De gemeenschap laat weten een herkenbare plaats te willen innemen tussen de andere hervormde gemeenten, de SOW gedachte te zijn toegedaan, maar ook daarin als zodanig herkenbaar te willen zijn. De Rank houdt eigen samenkomsten.

Het bestuur van De Rank is een kerkenraadscommissie. Ambtsdragers van De Rank zijn formeel lid van de kerkenraad van de Immanuëlkerk. Ook in andere organen van de Immanuëlkerk is De Rank vertegenwoordigd. Sinds 1998 maken ambtsdragers van De Rank deel uit van de Beperkte Federatie Kerkenraad ( BFK ) en in september 2000 wordt de vertegenwoordiging van De Rank daarin versterkt tot 3 ambtsdragers.

In verband met de vereniging van de SOW kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de daarop volgende, van kracht geworden kerkorde per 1 mei 2004, is in Waddinxveen een Protestantse gemeente (in wording ) gevormd bestaande uit de Hervormde Immanuëlkerkgemeente, de Confessioneel Hervormde Gemeente De Rank en de Gereformeerde kerk. Op 29 april 2004 is daartoe een federatieovereenkomst getekend, nadat de wijkgemeenten daarover zijn gekend en gehoord. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie wijkgemeenten: Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank. De Rank zal in dit samenwerkingsverband fungeren als een wijkgemeente van bijzondere aard.

Vanaf mei 2004 verschijnt een gezamenlijk kerkblad ‘Kompas’ en m.i.v. het seizoen 2004 – 2005 is een aantal jaren een gezamenlijk jaarboekje uitgegeven. Sinds het lanceren van de website www.digikompas wordt er geen gezamenlijk jaarboekje meer uitgegeven. Bij het verdere proces van intensieve samenwerking tussen gemeenten, is het van groot belang dat men zich steeds realiseert dat het niet alleen een organisatorische of financiële aangelegenheid is. Het gaat om een geestelijke eenheid waarin de leden van de samenwerkende gemeenten elkaar erkennen en herkennen als volgelingen van dezelfde ene Heer.

Na jaren van besprekingen en het opstellen van de documenten vindt woensdag 30 december 2009 de ondertekening van de Verenigingsakte plaats en daarmee is per 1 januari 2010 de  Protestantse Gemeente te Waddinxveen een feit. In een speciale kerkdienst op zondag 31 januari 2010 wordt dit gevierd.

De Protestantse Gemeente te Waddinxveen bestaat vanaf dat moment uit drie wijkgemeenten: Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank.

De geschiedenis gaat verder. Er is in de loop van de jaren een verdergaande samenwerking ontstaan tussen de wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk. In 2020 zijn deze 2 wijkgemeenten samengegaan in de nieuwe wijkgemeente 't Spectrum.