• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

College van Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters (CvK) heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Begroting 2023 en jaarrekeningen 2022 en 2021

Het College van Kerkrentmeesters publiceert de volgende financiële stukken: begroting 2023 en jaarrekening 2022 en 2021. Klik op 'overzicht' om deze stukken te openen.

Praktische informatie

 

Samenstelling CvK