• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

 


Het project "naar een (t)Huis voor de Protestantse Gemeente Waddinxveen"
waarin visie en beleid wordt ontwikkeld voor de toekomstige
huisvesting van de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

We informeren u er graag over op deze pagina's van de website.

Het projectteam kon eigenlijk niet vooruit omdat:

  1. Eerst moesten financiële kaders helder zijn en die taak lag bij de Algemene Kerkenraad.
  2. Het besluit was genomen om eerst het samengaan van wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk af te ronden. Maar de daarvoor geplande gemeenteavond ging niet door.
  3. Bijeenkomen als projectteam was een aantal maanden niet aan de orde.
  4. Eigenlijk werd het hele bestuurlijke apparaat een aantal maanden lam gelegd.

De vorige keer schreven we al over het Coenecoop College: Er komt een grote aula in de nieuw te bouwen school! De scenario’s waarin het Coenecoop College is opgenomen blijven dus staan.

Op 14 februari staat het eerste overleg gepland met het ontwerpteam van het nieuwe Coenecoop College. Dan kunnen we onze wensen inbrengen en bespreken. Met name noem ik het ‘ontwerpteam’. Want als het technisch inpasbaar is, wil dat nog niet zeggen dat dit ook het nieuwe onderkomen gaat worden. Want er liggen ook nog heel andere vragen. Wie draait voor de kosten op en moeten die vooraf worden afgerekend of worden die in de huurprijs verrekend?

Graag nemen we u weer even mee in het proces. De vorige keren schreven we over scenario’s en de criteria op basis waarvan de scenario’s worden getoetst.

In die scenario’s zat nog wel een grote onzekere factor: het Coenecoop College. Het was eerst niet helder of de leidende onderwijsvisie zou uitmonden in een aantal kleine aula’s, per afdeling, of dat er één grote aula zou komen. Dat is nu wel helder: er komt een grote aula, met naar verwachting voldoende ruimte om een wijkgemeente onderdak te bieden. Vanuit de directie is de vraag naar het ontwerpteam gegaan om de PGW in het ontwerpproces te betrekken zodra het uitwerkingsproces in een bepaald stadium is. Op het moment van schrijven van dit bericht wachten we nog (actief) op een uitnodiging.

Graag nemen we u weer even mee in het proces. De vorige keer schreven we over de verschillende mogelijkheden om de wijkgemeenten van onderdak te voorzien, de scenario’s. Bijna twintig in getal, daaruit moeten we kiezen. Die keuze maken we op basis van criteria, de normen waaraan we de scenario’s toetsen. Elk scenario leggen we als het ware naast de meetlat van de criteria. Zodoende komen we tot een beoordeling.

We benoemden in eerste instantie de volgende criteria (in willekeurige volgorde):

Om u weer een inkijkje te geven in het proces treft u hieronder een overzicht aan van de scenario’s die we globaal onderzoeken.

In de symbolen ziet u de kerkgebouwen terug. In de kleine letters eronder welke wijkgemeente van betreffende gebouw gebruik maakt in een bepaald scenario. DT staat dan voor Doortocht, de wijkgemeente die te zijner tijd vermoedelijk zal ontstaan door het samengaan van de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk.

Na het zomerreces zijn we als projectteam weer begonnen met de volgende fase van het project: wensen en mogelijkheden met elkaar laten confronteren. Wat is wel te realiseren en wat niet?

Er zijn zo’n 20 verschillende scenario’s in beeld waarvan we weten dat er maar één kan overblijven aan het eind van de rit. Maar welke? Daar gaat nog wel een paar maanden over heen van afwegen, aanpassen zodat het beter aansluit, voor welk bedrag kan dat, wat houden we onder de streep over enzovoort.

De gemeenteavond van 3 juli ligt achter ons (zie verslag en documenten).
Maar wat ligt er nu voor ons? Wat gaan we nu doen met al die gegevens?

Confronteren’ hebben we het maar genoemd: wensen en eisen leggen we tegenover de mogelijkheden van de gebouwen en financiële randvoorwaarden. Kunnen we dan wat niet past toch passend maken?

Het was verheugend te zien dat ook deze tweede gemeenteavond in het kader van het project zo goed bezocht werd. We schatten in dat er circa 175 gemeenteleden aanwezig waren.
De voorzitter van de AK opende de vergadering met het lezen van Psalm 84: ‘Gelukkig wie wonen in Uw huis’ en ging voor in gebed.

Projectvoortgang
Als eerste kwam Jan Boer aan het woord. Hij keek terug naar het schema waarin aangegeven staat wat er op welk moment moet gebeuren. Het project ligt op schema want eind juni moesten de werkgroepen, op basis van wat er uit hun onderzoek onder de gemeenteleden is voortgekomen, aangeven wat de wensen en de eisen zijn om als kerk te kunnen functioneren.