• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Kerk-zijn in Coronatijd

'We maken bijzondere tijden mee'. Het wordt vaak gezegd en eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe ik het anders zou zeggen. Ook voor de Algemene Kerkenraad heeft dit consequenties. Allereerst is het mooi om te zien hoeveel initiatieven er ook in onze wijkgemeenten los komen om “om te zien naar” ouderen, alleengaande, kwetsbare gemeenteleden, etc. Voor hen lijkt de Coronacrisis het meest bedreigend. We moeten echter ook niet vergeten dat er enorme druk staat op gezinnen. De kinderen en de ouders van de een op de andere dag thuis. Thuisonderwijs geven, het huishouden draaiend houden en dan beiden ook nog de verantwoordelijkheid voelen voor je werk.
Het is een tijd waarin we pijlsnel schakelen naar de essentie: de dienst op zondag op de een of andere manier (Kerkomroep, YouTube, CD) bij de gemeenteleden thuis brengen en zorgen dat we op basaal niveau met elkaar in contact blijven. Beleidsprocessen op AK niveau zijn even minder belangrijk en dat is begrijpelijk.

Januari 2020

Het is inmiddels 2020, maar zoals beloofd in de laatste Kompas van 2019 blikken we terug op de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 11 december 2019.

Een afvaardiging van Samenspraak: Theo van Leeuwen en Evalien de Haan, was onze gast. Samenspraak is een samenwerking van de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap, de Remonstrantse kerk en de Immanuëlkerk (IK) en Ontmoetingskerk (OK). In 1992 is Samenspraak gestart en bestond toen uit een grote groep mensen. Helaas is door het wegvallen van mensen de groep steeds kleiner geworden. Ondanks dat is men nog steeds enthousiast om samen met de genoemde kerken activiteiten te organiseren. Samenspraak wil wel activiteiten organiseren, maar als er geen respons vanuit de kerken komt wordt het erg moeilijk. Samenspraak georganiseerd elk jaar in januari het gebed voor de eenheid van de kerk, de vespers in de Remonstrantse kerk, de boetedoening in Lijdenstijd en de grote kerstadvertentie in de plaatselijke krant. Bij de dodenherdenking zorgt Samenspraak voor bloemen namens de kerken in Waddinxveen.

De Algemene Kerkenraad heeft in de periode welke ligt tussen de vorige uitgave van Kompas en deze uitgave niet vergaderd. Woensdag 11 december is de vergaderdatum. Op de agenda staat, naast de voortgang van het project “Naar een (t)Huis voor de PGW” ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van Samenspraak. Over de inhoud van die vergadering zal in de Kompas van januari 2020 verslag worden gedaan.

Namens de Algemene Kerkenraad wil ik graag iedereen een rijk gezegend Kerstfeest toewensen. Het feest van de geboorte van onze Heer en Heiland. We kijken uit naar de feestelijke viering in de kerk, naar Kerst=Feest en andere bijeenkomsten. Daarna vieren we het feest over het algemeen met familie en/of vrienden. Mag ik u vragen om dan ook te denken aan mensen die dit feest in eenzaamheid doorbrengen. Misschien kunt u iemand uitnodigen. Hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal doen en niemand in eenzaamheid de kerstdagen behoeft door te brengen.

Gedicht  “strek je hand uit “ (dichter onbekend)

De opening van de vergadering op 17 oktober werd verzorgd door de scriba, Ida Molenaar. Daarvoor is gebruik gemaakt van een stukje uit het boekje ‘Goed beginnen’. Psalm 134 begint met “Zegen de heer, u allen”. De vraag wordt gesteld of wij de Heer mogen zegenen en ja, dat mag, als antwoord op zijn liefde en vergeving. Wij zegenen de Heer met opgeheven handen, in aanbidding voor zo’n grote God.

Hierna kreeg Arend Jan Smits de gelegenheid zijn onderzoek te presenteren dat hij heeft verricht in de drie wijkgemeenten, in het kader van het project “naar een (t)Huis voor de PGW”. Het onderzoeksrapport is inmiddels naar de wijkkerkenraden gezonden, samen met de aanbevelingen en vragen.  Het gaat te ver om hier uitgebreid op de presentatie in te gaan. Van de bespreking in wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad, zullen wij hier te zijner tijd verslag doen.

Jan de Boer geeft hierna een toelichting op de verschillende mogelijkheden voor de huisvesting voor de PGW. Alle scenario’s komen langs, van met drie wijkgemeenten in één gebouw, tot een multifunctionele nieuwbouw en alles wat daartussen zit. Alles gebaseerd op de wensen en ‘eisen’ van de wijkteams, uitgewerkt door het projectteam. In het stuk van Jan Boer leest u daar meer over.

Daarna volgde de standaard agendapunten zoals de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het College van Diakenen en de goedkeuring van aankoop van een pastorie voor ds. Overheem. Daarover leest u in het deel van De Rank meer, in de rubriek kerkrentmeesters.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad is woensdag 11 december.

Ida Molenaar

Scriba Algemene Kerkenraad

 

Kompas oktober 2019

Na een aantal rustige weken kwam de Algemene Kerkenraad (AK) op donderdag 5 september weer bijeen. De opening door ds. Tinus Gaastra ging over David en Goliath, maar dan op een heel andere manier belicht dan wij gewend zijn. Goliath als de tijdgeest die over ons heen walst en David als tegenkracht. De boodschap was dat de kerk niet moet wegkruipen, maar zichtbaar moet zijn, met vertrouwen op God. Uiteraard werd er veel meer gezegd en met elkaar besproken dan hier weer gegeven kan worden. Het is voor de AK inspirerend om bij het begin van de vergadering samen te spreken over ons geloof aan de hand van een bijbelgedeelte.

Gebouwenplan

Jan Boer was in verband met persoonlijke omstandigheden verhinderd. Alwin Kaashoek heeft een toelichting gegeven over wat er zoals in de afgelopen tijd aan acties zijn ondernomen. Informatie daarover vindt u in het deel over “Naar een (t)Huis voor de PGW”.

Nieuwe predikant en huisvesting

Nu ds. Harald Overeem  naar Waddinxveen komt als predikant van wijkgemeente De Rank moet er ook voor een woning gezorgd worden. De AK geeft het College van Kerkrentmeester toestemming voor aankoop van een woning binnen het beschikbare budget. Op zondag 13 oktober om 14.30 uur in het Coenecoop college is de intrede dienst, die door ds. Tinus Gaastra wordt geleid.  Hiermee is het team van predikanten voor de Protestantse gemeente te Waddinxveen weer compleet. Een zaak om God dankbaar voor te zijn!

Oproep

Wat een aantal andere zaken betreft die besproken worden blijft het een herhaling van zetten. Zoals het punt van zorgen om de vele vacatures, in elke wijkkerkenraad zijn er meerdere vacatures en dat heeft zijn weerslag op andere terreinen. Met name in het College van Diaken (CvD) is de situatie nijpend en als daar geen verandering in komt is het CvD niet meer in staat haar taken goed uit te voeren. De kerk heeft een diaconale taak en het kan toch niet zo zijn dat deze taak niet uitgevoerd kan worden door gebrek aan menskracht. Ook in het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn er een aantal vacatures.

De beide colleges proberen zo goed als dat mogelijk is hun taken uit te voeren, maar kunnen wel hulp gebruiken. De AK vertrouwt erop dat, met hulp van u, het goed komt en alle vacatures vervuld worden. Voor informatie mag u mij altijd benaderen.

Als u wilt weten wanneer de AK vergadert dan kunt u het vergaderschema op de website terugvinden onder het deel Protestantse Gemeente / Algemene Kerkenraad. Indien u iets op de agenda wilt laten zetten neem dan contact met mij op. In dat geval is het handig als u weet wanneer de AK vergadert.

Ida Molenaar
Scriba Algemene Kerkenraad