• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Eredienst
De eredienst op de 'Dag van de Heer', vormt het hoogtepunt van onze geloofsgemeenschap. Daar ontmoeten we Hem en elkaar. Iedere zondagochtend (wisselend om 09.00 of 11.00 uur) is er een viering in de de Ontmoetingskerk. Avonddiensten vinden plaats in hetzelfde kerkgebouw en vangen aan om 18.30 uur. Met enige regelmaat hebben deze laatste diensten een bijzonder karakter. 

Plaats, tijd en voorganger van de diverse diensten worden tevoren aangekondigd in Kompas, Zondagsbrief en in de plaatselijke kranten. Natuurlijk vindt u de diensten ook op deze website: klik hier.

Doop
Wanneer ouders verlangen hun kind ten doop te houden, kunnen zij hierover contact opnemen met hun wijkouderling of met de predikant. Per jaar wordt er minimaal vijf maal gelegenheid geboden kinderen te laten dopen.

Belijdenis
Voor hen die in het midden van de gemeente openbare belijdenis van het geloof willen afleggen, is daarvoor - doorgaans - de gelegenheid in de morgendienst op de eerste pinksterdag. Ter voorbereiding hierop wordt in het seizoen gestart met de belijdeniscatechisatie. Nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt via Kompas en is te verkrijgen bij de predikant.

Avondmaal
De Maaltijd van onze Heer, het Avondmaal, wordt ten minste vijf keer per jaar in onze gemeente gevierd.
Er wordt gestreefd naar een vorm, waarin alle gemeenteleden samen in één viering kunnen deelnemen. Men heeft daarbij de keuze om aan één van de tafels plaats te nemen of om het Avondmaal mee te vieren vanaf een zitplaats in de zaal op de daarvoor bestemde rijen.

Bijzondere diensten
Naast de vieringen waarin de sacramenten van doop en avondmaal worden bediend zijn er verschillende bijzondere diensten. Zij zijn uiteraard bedoeld voor de gehele gemeente en geven de mogelijkheid op andere, creatieve wijze, uitbundig of ingetogen, vorm te geven aan het samenzijn in de Naam van de Heer. Voorbeelden zijn: gespreksdiensten, lofprijzingsdiensten, kidspraise diensten, jeugd- en theaterdiensten, doorgaans op de zondagavond.

Trouw- en rouwdiensten
Bruidsparen die in De Rank hun huwelijk willen laten inzegenen nemen daarvoor - liefst zo vroeg mogelijk - contact op met de wijkpredikant en de scriba van de kerkenraad.
In geval van overlijden neemt de familie contact op met de wijkpredikant en/of wijkouderling.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba.

Kindernevendiensten
Naast de viering op zondagmorgen is er een aparte bijeenkomst voor de kinderen van de schoolgroepen 1 t/m 6.
Zie voor meer informatie de rubriek Kindernevendienst (klik hier). Tweewekelijks is er tijdens de kerkdienst Basiscatechese voor de oudere basisschoolgroepen.

Crèche
Tijdens de morgendienst zijn kinderen tot 4 jaar welkom in de crèche.
Zie voor meer informatie de rubriek Kindercrèche.

Taakgroep Eredienst
De Taakgroep Eredienst vervult een belangrijke rol in de bezinning op de vorm en inhoud van de diverse kerkdiensten. Tot haar taken behoort o.a. het plannen van de bijzondere diensten in overleg met betrokkenen. De taakgroep zelf is verantwoordelijk voor de diensten in de Stille Week, op Kerst- en Paasmorgen en de biddagdienst. Klik hier voor meer informatie over de taakgroep en contactgegevens van de taakgroepleden.

Zondagsbrief
Iedere zondag treft u nieuws en mededelingen in de Zondagsbrief die bij binnenkomst wordt uitgereikt. Leden van De Rank kunnen zich ook abonneren op de digitale Zondagsbrief die op vrijdag al in de mail of De Rank-app verschijnt. Door de mededelingen in de Zondagsbrief op te nemen worden de afkondigingen aan het begin van de dienst verkort en kunt u ook thuis de berichten nog eens nalezen. Klik hier voor meer informatie.

Contact rond de dienst
U hoeft na de dienst niet meteen naar huis. Want dan is er koffie, thee en limonade. En dat niet alleen. Degene met wie u nog eens een afspraak wilde maken of naar wiens welzijn u wilde informeren is er ook. Een ontspannen moment van gemeente-zijn op een feestelijke dag. Zeker voor nieuwkomers een goede mogelijkheid kennis te maken met de Rank als gemeenschap.

Verder...
Moet er voor- en tijdens de diensten ook nog veel geregeld worden. Dit is het werk van de "taakgroep eredienst", kosters, de organisten, het geluids- en beamerteam. Via het zij-menu aan de linkerkant kunt u hierover meer lezen. Of klik hieronder:

Wij ontmoeten u graag in één van de diensten!